Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

SMEŠNA MUKA – BORIS MLADENOVIĆ

Dobro došli ljudi!
Drhtavo i uz mnogo ponosa i smešnih muka predstavljamo vam novo izdanje. Poezija! Ali ne bilo kakva.
Napokon na videlo izlazi zbirka pesama Borisa Mladenovića (Jarboli).

Urednik Marko Tomaš
Dizajn Škart
Lektura Pavle Ćosić

Edicija Nesme
Beograd, april 2018.
Strana tačno 100
Meki povez, 14x17cm
ISBN 978-86-86673-47-3

 

 

 

 

KI­WI IZ­VAN SE­ZO­NE

Pri­je ne­go sam sjeo pi­sa­ti ove ret­ke gu­lio sam ki­wi. Ko­nac je ožuj­ka, a pri­ja­telj ga je ubrao tek ju­čer. Plo­do­vi su pre­ži­vje­li zi­mu. I to­ple ki­še do­ne­se­ne vje­trom s ju­ga i mraz ko­ji do­no­si bu­ra sa sje­ve­ra. Vo­će je slat­ko i još uvi­jek je­dro, nje­go­va bo­ja ni­je na­lik ni jed­noj dru­goj ni­jan­si ze­le­ne.

Sti­ho­vi Bo­ri­sa Mla­de­no­vi­ća svje­ži su ia­ko su mno­gi od njih sta­ri i dvi­je de­ce­ni­je. Za­jed­no s gla­zbom Jar­bo­la Bo­risovi sti­ho­vi su me­đu naj­bo­ljim plo­do­vi­ma u po­vi­je­sti rock and rol­la na ovim pro­sto­ri­ma.

Iz­vu­če­na iz kon­tek­sta, otrg­nu­ta od gla­zbe kao nje­zi­na pri­rod­nog okru­že­nja, po­e­zi­ja Bo­ri­sa Mla­de­no­vi­ća je au­ten­tič­na umjet­nost. Ti sti­ho­vi funk­ci­o­ni­ra­ju i bez gla­zbe. Jed­no­stav­ni su, ne­pre­ten­ci­o­zni i, na­pro­sto, li­je­pi.

Ova knji­ga je po­ku­šaj da se toj po­e­zi­ji dâ za­se­ban pro­stor jer ga za­slu­žu­je. Ovo je po­ku­šaj da ju se uži­va ogo­lje­nu ka­ko bi­smo se pri­sje­ti­li da smo rock and roll vo­lje­li ne sa­mo zbog gla­zbe ko­ja je po­kre­ta­la na­še emo­tiv­ne tur­bi­ne ne­go i zbog to­ga što iza nje­ga sto­je lju­di ko­ji ni­su fah idi­o­ti, ima­ju nam što re­ći i zna­ju to ura­di­ti na svoj, po­se­ban na­čin. Rock and roll je­ste če­žnja za ši­ri­nom, unu­tar­njom i vanj­skom slo­bo­dom. Po­tra­ga za po­e­zi­jom u ži­vo­tu. Za­to po­e­zi­ja pri­pa­da rock and rol­lu i rock and roll pri­pa­da po­e­zi­ji. To je ot­kri­va­nje lje­po­te kao na­či­na po­bu­ne.

Mar­ko To­maš

* * *

U svom novom životu živim kao mornar daleko od Jarbola. Takav se lako prepuštam poeziji koju mi prepisuju doktori iz prošlih života. Nakon izvjesnog vremena, preporučenu lijek-knjigu odlažem na stari stol od srednjeameričkog drveta. Shvatam da ‘Smešna muka’ ozbiljno prijeti zauzimanjem onog bitnog mjesta na stalku pored glavnog kreveta. Nakon toga se predajem sjećanju na Jarbole koji su mi u nekim mračnim vremenima pomagali da lociram sopstvene ruke i smišljam izlaze. Uz njihov rokenrol sam iznova učio da plešem. Ples je potcjenjena vještina kojoj bismo se svi trebali ozbiljnije posvetiti. Posebno sada, kad su se melodije odlomile od stihova koji suprostavljeni papiru nastavljaju da žive najbolji rokenrol. Sve što im treba su prsti Borisa Mladenovića. I korice, koje su, usput rečeno, odlične!

Mehmed Begić, prijatelj knjige

OVDE MOŽETE PREUZETI DEO KNJIGE KOJI UKLJUČUJE CEO SADRŽAJ I ŠEST ODABRANIH PESAMA.

Leave a Reply

Stay in Touch

Copyright 2024 © All rights Reserved. Design by Kornet